6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Optimist Turizm Organizasyon Servisleri Ticaret Anonim Şirketi (Opteamist Turizm & Organizasyon) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.), kapsamında, www.opteamistonline.com alan adlı web sitesi ziyaretçilerimizi, üyelerimizi, izleyicilerimizi, katılımcılarımızı, konuşmacılarımızı aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve K.V.K.K.’ nun ilgili maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktayız.

K.V.K.K. kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ile ise kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

www.opteamistonline.com üyelik aşamasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinin sürdürülebilmesi birinci önceliğimizdir. K.V.K.K. kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, ziyaretçi, üye, izleyici, katılımcı, konuşmacı, çalışan sıfatıyla paylaştığınız kişisel verilerinizin K.V.K.K.’ da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işleneceğini, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabileceği hususlarında sizi bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKAMIZ

Amaç, Kapsam ve İlkelerimiz

Anayasa ve K.V.K.K.’ na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. K.V.K.K., kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, iş bu politika ile Opteamist Turizm & Organizasyon, veri sorumlusu olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve işlenen kişisel verilerin korunması için ilgili mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde gereken idari ve teknik tüm tedbirleri almaktayız.

İş bu Politika; ticari, sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz ile www.opteamistonline.com adresinde verilen hizmetler ve üyelik sırasında paylaşılan kişisel verilerin K.V.K.K.’ da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır. www.opteamistonline.com site sahibi Opteamist Turizm & Organizasyon olarak yürürlükte olan Anayasa, K.V.K.K., ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Toplanması ve Aktarılması

K.V.K.K. kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. K.V.K.K. uyarınca, www.opteamistonline.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, K.V.K.K.’ da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak işlenecektir. www.opteamistonline.com sitemizdeki kayıt formlarında bazı kişisel bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, adresiniz, telefon numaralarınız, mesleğiniz, çalıştığınız kurum, şehriniz) vermeniz talep edilmektedir. Topladığımız bilgiler, firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde saklanmaktadır. Bahsedilen kişisel bilgileriniz, sitemizde yayınlanacak canlı yayınlar ve videolar ile ilgili bilgi vermek, kongre ve toplantılarımız ile ilgili bilgi vermek, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimiz hakkında sizinle irtibata geçmek, isteklerinize yanıt vermek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda tarafınıza günlük, haftalık ya da aylık bilgilendirme e-postaları ya da mesajları gönderilebiliriz. Dilediğiniz zaman bu e-posta veya mesajlarla yapılan bilgilendirmeler hakkında değişiklik yapma, vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, K.V.K.K. ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, iş ortakları ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

K.V.K.K. uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

www.opteamistonline.com sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verileriniz işlenmektedir.

Paylaştığınız kişisel veriler:

 

Kişisel Verilerin Kullanılmasına İlişkin Hususlar

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, www.opteamistonline.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/ kuruluşlar; reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi/ yurt dışındaki üçüncü kişiler; başta www.opteamistonline.com altyapısını kullanan üye/ sponsor firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/ veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/ yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz, internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde, internet sitesi ile ticari ilişki kurmak amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamından, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları, (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler, yürürlükteki yasal mevzuat gereği kamu tüzel kişileri ile Opteamist Turizm & Organizasyon iş ortakları, iştirakleri ve bu iştiraklerin iş ortakları ile tedarikçileri arasında ya da hizmetin ya da sözleşmenin ifası amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/ veya hizmet alınan iş ortaklarımıza, acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, internet sitemiz ile ticari ilişki içinde bulunan tüzel kişilere, gerekli görüldüğü takdirde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması Ve Korunması

www.opteamistonline.com kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, K.V.K.K.’ nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin yürürlükteki yasal mevzuata, hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasını sağlamak için teknik ve idari tüm tedbirler alınmaktadır.

Teknik Tedbirler


İdari Tedbirler

 

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

K.V.K.K.’nın 4. maddesi uyarınca www.opteamistonline.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu kapsamda www.opteamistonline.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

K.V.K.K.’ nın 6. Maddesi’ nde özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları açıkça ifade edilmektedir. Buna göre:

1-      Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
2-      Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
3-      Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
4-      Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

K.V.K.K.’ nın 7. Maddesi’ ne göre:

1-      Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
2-      Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
3-      Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

K.V.K.K. ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri gereğince:

 

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı taleplerinizi info@opteamist.com e-posta adresimize ya da ıslak imzalı olarak “Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: 64 Kadıköy/ İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.

Yazılı taleplerinize ve isteklerinize yanıt verebilmek, bu istekleri yerine getirmek için, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi yazılı taleplerinizde belirtmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak ve www.opteamistonline.com adresine üye olmak, sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi gerekmektedir.

www.opteamistonline.com sitemize üye olan üyelerimiz, site ziyaretçilerimiz, izleyicilerimiz, katılımcılarımız, konuşmacılarımız, çalışanlarımız, sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

K.V.K.K. ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince veri sahipleri olarak temel haklarınız aşağıdaki gibidir:

a)      Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)      Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)       K.V.K.K. 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri, bu politikada yer alan ve yürürlükte olan mevzuat hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmak için ve sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@opteamist.com adresine ya da ıslak imzalı olarak “Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: 64 Kadıköy/ İSTANBUL” adresine gönderebilirler.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, azami Otuz (30) gün içerisinde değerlendirilmekte ve olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, K.V.K.K.’ nın 13. Maddesi’ ne göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Veri sahibinin başvuruları ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınır.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, www.opteamistonline.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Opteamist Turizm & Organizasyon’ a başvuruda bulunacağınızı K.V.K.K.’ nda büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

SİTE SAHİBİ
Optimist Turizm Organizasyon Servisleri Ticaret Anonim Şirketi
(Opteamist Turizm & Organizasyon)

Web Sitesi                : www.opteamistonline.com
Telefon Numarası    : 0 216 414 11 11
E-Posta                     : info@opteamist.com
Adres                         : Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: 64 Kadıköy/ İSTANBUL